PROFIEL: Alies Struijs

Gedreven door de inhoud, met oog en oor voor verschillen en de waardigheid van mensen, analyseert en adviseert Alies in politiek gevoelige en complexe beleids- en/of praktijkvraagstukken. Meer dan 30 jaar is zij werkzaam in het spectrum van gezondheid, zorg en welzijn, in (overheids)beleid en (beroeps)praktijk. Haar inhoudelijke expertise spitst zich toe op het signaleren en verhelderen van (nieuwe) ethische en (culturele) diversiteitsvraagstukken voor politici, beleidsmakers, professionals en docenten. In goed overleg met de opdrachtgever, collega(‘s) en eindgebruiker(s) werkt zij toe naar een toegankelijk en passend eindproduct. Dat kan zijn in de vorm van een signalement, (verkennend) advies, essay, e-learning module, handreiking of argumentenwijzer. Zij is werkzaam bij de Rijksoverheid en werkt daarnaast vanuit haar ethische expertise als zelfstandig onderzoeker, adviseur en coach.

CONTACTGEGEVENS

aliesstruijs@gmail.com

KWALITEITEN

Ethiek-diversiteit-gezondheid zijn de drie trefwoorden die het werk van Alies typeren. Alies heeft ruime ervaring opgedaan bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) als projectleider/senior adviseur van strategische adviezen over politiek gevoelige en complexe beleidsonderwerpen en als coördinator van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Haar specialisme is de analyse van  beleidsrelevante ethische vraagstukken die samenhangen met (technologische) ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de samenleving. Alies is een pionier en verbinder, verzamelt, analyseert en verspreidt kennis, en is in denken en doen onafhankelijk, creatief en oplossingsgericht. Zij heeft een heldere schrijfstijl en benut haar grote netwerk om mensen en kennis met elkaar te verbinden.

OPLEIDING

  • Promotie tot doctor in de ethiek (1998) aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Doctoraalexamen Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1986), met specialismen: ethiek, psychologie, vormingswerk & volwasseneneducatie, 1e graads onderwijsbevoegdheid

PORTFOLIO

Selectie van lopend en recent werk:

  • Leer- en ontwikkeltraject: Ethiek in grote ouderenzorginstelling (start 2020 ism Ingrid Geesink)
  • Methodiekboek: voorbereiding herziene uitgave Botsende waarden. Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening (verwacht 2019)
  • Interactieve sessie: Ethiek in de alledaagse zorgpraktijk. Congres Verpleegkundigen (Nieuwegein, 28 mei 2019)
  • E-learning module voor zorgprofessionals: Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers (Johannes Wier Stichting & VUMC 2018)
  • Inspiratiesessie Ethiek in de dagelijkse ouderenzorg. Jaarcongres Een nieuwe generatie ouderenzorg (Nieuwegein, 28 november 2018)
  • Argumentenwijzer Elektronische Patiëntendossiers (CEG 2013)

PUBLICATIES (selectie, volledige lijst op LinkedIn)

2019        Digitale handreiking Ethiek in de zorg. Zorg voor Beter, kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en 1elijn én Kennisplein Gehandicaptensector.

2018        Zorg op het scherp van de snede. Themanummer Bio-ethische kwesties in een etno-cultureel-diverse samenleving. Podium voor Bio-ethiek, jrg 25, nr. 1, p10-12

2017        Achtergrondstudie Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens bij RVS advies Heft in eigen hand. Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

2016        Essay Grensconflicten. Toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen. (ism Willemijn van der Zwaard & Mette Vreeken). Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

2016        Samen zorgen in de wijk (ism Jos Kole en Boukje van der Zee). Signalement, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2013        Argumentenwijzer over Elektronische Patiënten Dossiers (geactualiseerde versie, ism Bettine Pluut). Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2012        Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid (ism Lucas Cornips). Signalement, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2009        Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden (ism Suzanne van de Vathorst). Signalement, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2009        Met de camera aan het ziekbed. Morele overwegingen bij gezondheidszorg op televisie (ism Gert Olthuis). Signalement, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2008        Argumentenwijzer voor het debat over orgaandonatie (ism  Pauline Slot). Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2008        Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties (ism  Ingrid Doorten). Signalement, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2005        Morele aspecten van bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Achtergrondstudie en ethische onderbouwing bij advies Staatscommissie Bestrijding VGV.

2003        Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers. Signalement, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

2001        Themanummer Migrantenstudies: Gezondheidszorg in de multiculturele samenleving (ism Sawitri Saharso, juni 2001)

2000        Advies Interculturalisatie van de gezondheidszorg en bijbehorende achtergrondstudie Allochtonen cliënten en de geestelijke gezondheidszorg. Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

1998        Minderhedenbeleid en moraal. Erkenning van culturele identiteit in het perspectief van de liberale moraal (Proefschrift) (Assen, Van Gorcum)

1996        Botsende waarden. Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening. (ism Frans Brinkman, Utrecht, NIZW 2007(7edruk), herziene uitgave in voorbereiding)