PROFIEL: ALFONS FERMIN

Alfons is een kwalitatief onderzoeker binnen het sociale en zorgdomein. Hij heeft binnen en voor tal van organisaties (hoger onderwijs, kenniscentra, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid) onderzoek uitgevoerd naar een breed scala van sociale, bestuurlijke en beleidsvragen op lokaal, nationaal en Europees niveau. Inhoudelijk heeft hij veel kennis van vraagstukken van inclusie en participatie van kwetsbare groepen, migratie en integratie van nieuwe bevolkingsgroepen, integraal lokaal sociaal beleid, burgerschap en diversiteit in de politiek.

KWALITEITEN

Alfons werkt bij voorkeur nauw samen met beleidsmakers en professionals om kennis en concepten te ontwikkelen voor verbetering van beleid en praktijk. Hij vindt het belangrijk onderzoek uit te voeren dat zowel betrouwbare als bruikbare resultaten oplevert, zoals nieuwe woonconcepten ter bevordering van de participatie en inclusie van kwetsbare burgers in de buurt. Hij is gespecialiseerd in kwalitatieve vormen van onderzoek, zoals verkennend onderzoek, beleidsevaluaties, casestudies, literatuuronderzoek en praktijkgericht onderzoek.

OPLEIDING

 • Doctoraalexamens in zowel Sociaal-Culturele wetenschappen (1988) als Filosofie (met specialisatie ethiek; 1989) aan de Universiteit Utrecht
 • Promotie tot doctor in de Sociale wetenschappen (1997) aan de Universiteit Utrecht

PORTFOLIO

 • Onderzoek naar ‘Diversiteit in de gemeenteraad. Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond, 1986-2018’, samen met Zeki Arslan en Peter Zwaga van Platform Sociale Binding, in opdracht van de VNG en het ministerie van BZK.
 • Evaluatieonderzoek naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet (casestudies in enkele gemeenten) – als onderzoeker bij het Nivel
 • Onderzoek naar ethische dilemma’s bij keukentafelgesprekken in het kader van de Wmo – als onderzoeker bij het Nivel.
 • Verkennend onderzoek naar projecten van gemengd wonen met statushouders ter bevordering van hun integratie; samen met onderzoekers van het Kenniscentrum Integratie & Samenleving (KIS) en Maarten Davelaar van het Onderzoekerscollectief.
 • Evaluatieonderzoek naar een gemengd wooninitiatief met daklozen en andere kwetsbare burgers voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht, in het kader van een Europees Horizon 2020 project.
 • Werkcolleges Onderzoeksvaardigheden verzorgen voor studenten van het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht.
 • Projectleiding bij een evaluatieonderzoek door het European Urban Knowledge Network (EUKN) over 1 jaar Agenda Stad voor de EU (Pact van Amsterdam), in opdracht van het ministerie BZK.
 • Ontwikkelen van een Handbook of Urban Governance of Free Movement in the EU voor het EUKN over stedelijke uitdagingen en beleid voor EU-migranten; gebaseerd op de resultaten van het Europese onderzoeksproject IMAGINATION.
 • Samen met het EUKN organiseren van een conferentie en redigeren van een boek over burgerinitiatieven in de deeleconomie in EU-lidstaten (The Civic Economy: Opportunities and Challenges for European Cities).
Wie wij zijn