PROFIEL: ALFONS FERMIN

Alfons is een kwalitatief onderzoeker binnen het sociale en zorgdomein. Hij heeft binnen tal van organisaties (universiteiten, onderzoeksbureaus, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid) en als freelancer onderzoek uitgevoerd naar een breed scala van sociale, bestuurlijke en beleidsvragen. Hij heeft kennis over en ervaring met het werken voor lokale, nationale en internationale overheden en maatschappelijke organisaties.

Hij is specialist op diverse terreinen, waaronder processen van in- en uitsluiting van kwetsbare groepen, migratie en integratie van nieuwe bevolkingsgroepen en het buurt- en wijkgericht ondersteunen van kwetsbare burgers bij hun participatie aan de samenleving. Hij heeft kennis en ervaring met onderzoek naar lokale vraagstukken binnen zowel het sociale als het zorgdomein (Wmo en Jeugdwet) door zijn werkzaamheden bij het Nivel (waar hij parttime werkzaam is).

KWALITEITEN

Alfons werkt bij voorkeur nauw samen met beleidsmakers en professionals om kennis en concepten te ontwikkelen voor verbetering van beleid en praktijk. Hij vindt het belangrijk onderzoek uit te voeren dat niet alleen betrouwbare maar ook bruikbare resultaten oplevert voor betrokkenen, bijvoorbeeld nieuwe woonconcepten ter bevordering van de participatie en integratie van kwetsbare burgers (vluchtelingen, daklozen, mensen met psychiatrische problematiek) in de buurt.  Hij is gespecialiseerd in kwalitatieve vormen van onderzoek, variërend van verkennend tot evaluerend onderzoek

OPLEIDING

 • Doctoraalexamens in zowel Sociaal-Culturele wetenschappen (1988) als Filosofie (met specialisatie ethiek; 1989) aan de Universiteit Utrecht
 • Promotie tot doctor in de Sociale wetenschappen (1997) aan de Universiteit Utrecht

PORTFOLIO

 • Bij het Nivel: evaluatieonderzoek naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 (casestudie onder enkele gemeenten) en onderzoek naar ethische dilemma’s bij keukentafelgesprekken in het kader van de Wmo.
 • Verkennend onderzoek naar projecten van gemengd wonen met statushouders met het oog op het bevorderen van integratie; samen onderzoekers van het Kenniscentrum Integratie & Samenleving (KIS) en Maarten Davelaar van het Onderzoekerscollectief
 • Evaluatieonderzoek naar een sociaal innovatief project van gemengd wonen met daklozen en andere kwetsbare burgers voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht, in het kader van het Horizon 2020 project Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe.
 • Werkcolleges Onderzoeksvaardigheden geven aan studenten van het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht
 • Projectleiding evaluatieonderzoek door het EUKN (European Urban Knowledge Network) naar 1 jaar Agenda Stad voor de EU (Pact van Amsterdam), in opdracht van het ministerie BZK.
 • Onderzoeker en onderzoekscoördinator op freelancebasis voor het EUKN (European Urban Knowledge Network): bijdrage aan diverse rapporten voor het roulerende voorzitterschap van de EU over stedelijke onderwerpen, zoals een Europese Agenda Stad, de inclusieve stad, armoedebestrijding en preventie van radicalisering.
 • Ontwikkelen van een Handbook of Urban Governance of Free Movement in the EU: Facts, Implications and Policies voor het EUKN over stedelijke uitdagingen en beleid voor EU-migranten; gebaseerd op de resultaten van het Europese onderzoeksproject IMAGINATION (Urban implications and governance of CEE migration in Europe).
 • Met het EUKN organiseren van een conferentie en redigeren van een bundel essays over burgerinitiatieven in de deeleconomie in EU-lidstaten: The Civic Economy: Opportunities and Challenges for European Cities.
 • (European Urban Knowledge Network): bijdrage aan diverse rapporten voor het roulerende voorzitterschap van de EU over stedelijke onderwerpen, zoals een Europese Agenda Stad, de inclusieve stad, armoedebestrijding en preventie van radicalisering.
 • Ontwikkelen van een Handbook of Urban Governance of Free Movement in the EU: Facts, Implications and Policies voor het EUKN over stedelijke uitdagingen en beleid voor EU-migranten, op basis van de resultaten van het Europese onderzoeksproject IMAGINATION (Urban implications and governance of CEE migration in Europe).
 • Met het EUKN organiseren van een conferentie en redigeren van een bundel essays over burgerinitiatieven in de deeleconomie in EU-lidstaten: The Civic Economy: Opportunities and Challenges for European Cities.
Wie wij zijn