PROFIEL

Jochum Deuten is vrijgevestigd onderzoeker. Het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten is zijn specialiteit: wat levert de inzet van maatschappelijke organisaties op, voor bewoners, de wijk of de maatschappij in brede zin?

Hij doet sinds 2006 praktijkonderzoek, zoals evaluaties en impact-analyses in de breedte van het sociaal domein: van innovatieve woonzorg-concepten tot het stoomschip De Rotterdam, van wijkteams tot daklozenopvang, van een stadstuin tot wijkrestaurants, van een stedelijk programma voor het verbinden van formele en informele zorg tot een 10-jarige aanpak van een achterstandswijk. Vanuit het interdepartementale rijksprogramma Leefbaarheid en veiligheid voerde hij ex-ante impactanalyses uit voor acht stadsdelen/wijken, van Amsterdam ZO tot Urk.

CONTACTGEGEVENS

www.anderzoek.nl
06 47094315

Daarnaast begeleidt hij leer-/ontwikkeltrajecten. Zo was hij nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de landelijke systematiek voor het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek Wmo, vanuit de VNG en ministerie van VWS. Ook begeleidde diverse leerkringen, bijvoorbeeld voor managers van organisatienetwerken of voor woningcorporatie-strategen.

Het bijdragen aan vernieuwing van het onderzoeksvak heeft zijn voorliefde. Hij stond onder meer aan de wieg van de Effectenarena en de Effectencalculator. Deze zijn ondertussen uitgegroeid tot veelgebruikte instrumenten voor kwalitatief onderzoek. Voor dit soort vakontwikkeling werkt hij samen met landelijke kennisinstellingen als Movisie, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Verwey-Jonker Instituut. Hierdoor heeft hij een breed en actueel zicht op de ontwikkelingen in het land.

Sinds januari 2020 is Jochum Deuten toezichthouder van woCom, een middelgrote woningcorporatie in zuidoost-Brabant.

KWALITEITEN

Onderscheidend is zijn ervaring met onderzoeken die opgezet zijn rond dialoogsessies. Met een goede structuur en een ongedwongen sfeer laat hij betrokkenen de juiste informatie benoemen en zet hij gelijktijdig aan tot een leerzaam, niet alledaags gesprek. In de loop der jaren verzorgde hij honderden workshops, werksessies, trainingen en colleges.

Daarnaast weet hij vanuit complexe vraagstukken, met veeleisende randvoorwaarden, onderzoekstrajecten te ontwerpen én uit te voeren, die niet alleen inspirerend en realistisch zijn, maar ook bruikbare resultaten opleveren.

OPLEIDING

 • Bedrijfswetenschappen & ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen

PORTFOLIO

Een selectie van werkzaamheden/publicaties:

 • Evaluatie van de landelijke Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (2023)
 • Verkenning naar de mogelijkheden voor kwantificeren en monetariseren in de sociale basis, in opdracht van Movisie. Met als resultaat onder meer een gespreksmodel dat landelijke omarmt is.
 • Opstellen van 8 ex ante-impactanalyses van wijkontwikkelingsgebieden voor het rijksprogramma ‘Leefbaarheid en veiligheid’, als lid van het landelijke expertteam (2020-2023)
 • Elke gemeente voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Daarvoor bestaat een landelijke systematiek. Jochum begeleidde de doorontwikkeling hiervan, in opdracht van VNG, in samenwerking met het ministerie van VWS en diverse gemeenten (lees hier meer; 2019-2022). Hij stelde onder meer een handreiking voor gemeenten op (2021)
 • Begeleiding Leerkring ‘Waardevol samenwerken in een netwerk’ van Platform31, waarin negen ‘ervaren’ organisatienetwerken met elkaar bespreken hoe ze maatschappelijke waarde toevoegen (2022). Eerder was hij mede-auteur van de Platform31-publicatie: Organisatienetwerken van waarde, Een voorstudie naar het functioneren en de toekomst van organisatienetwerken in het maatschappelijk domein (2020)
 • Inhoudelijke begeleiding van een netwerk van 15 woningcorporaties rond het maken van afwegingen vanuit Platform31, in meerdere edities (lees hier meer; 2020-2023)
 • Impulstraject monitoring sociaal domein VNG: in kaart brengen en ondersteunen van de uiteenlopende gemeentelijke praktijken (lees hier meer; 2018-2019)
 • Evaluatie Bijspringen & Versterken: community building als antwoord op ambulantisering GGZ, samen met Verwey-Jonker Instituut (2019)
 • Ontwikkelen waarderingstechniek van impact ten behoeve van de Rikx, een marktplaats voor sociale inititiaven. De Rikx won in 2022 de Global Mayors Challenge. Hij is ook lid van de expertgroep voor de bepaling van impact.
 • Diverse evaluaties naar lokale aanpakken en projecten, zoals Gemengd Wonen-projecten om diverse doelgroepen samen te laten wonen, een wijkproject tegen de vereenzaming van ouderen, een aanpak om welzijn en wijkverpleging te verbinden, de inzet van wijk-GGD’ers, en meer.