PROFIEL

Jurriaan is sinds 2012 zelfstandig onderzoeker en adviseur, zie: www.bureauomlo.nl. Hij is een specialist in evaluatieonderzoek, diepgaand kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek. Als medeauteur van het boek ‘Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein’ vroeg hij aandacht voor de kracht en meerwaarde van kwalitatieve vormen van evaluatieonderzoek. Sindsdien heeft hij voor landelijke en lokale overheden, kennisinstituten en andere organisaties vele evaluaties mogen verrichten. Hij hecht er in zijn evaluaties belang aan om de praktijkkennis van uitvoerende professionals en de ervaringskennis van burgers centraal te stellen.

Inhoudelijk is Jurriaan een specialist in diversiteitsvraagstukken als discriminatie, integratie, cultuursensitief werken en diversiteitsbeleid. In 2011 promoveerde hij op de perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie en discriminatie. Ook schreef hij meerdere publicaties over hoe migranten en hun kinderen omgaan met ervaringen van discriminatie, vooroordelen en subtiele vormen van uitsluiting.

Jurriaan heeft veel ervaring met onderzoek naar uiteenlopende vraagstukken binnen het sociale domein. Hij publiceerde onder meer over armoede, eenzaamheid, wijkteams, jeugdbeleid, burgerinitiatieven, outreachend werk en preventie van polarisatie en radicalisering. Voor de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) deed hij onderzoek naar de inzet van lokale sleutelfiguren in zes verschillende gemeenten in de aanpak van polarisatie en radicalisering. ESS heeft op basis van deze studie en in samenwerking met Jurriaan een handreiking voor gemeenten ontwikkeld.

Op het terrein van discriminatie schreef hij in 2020 het boek ‘Verzetten, vermijden of veranderen? Reageren op discriminatie en stigmatisering’. Het boek laat zien dat mensen uiteenlopende vormen van discriminatie ervaren, welke impact dit op mensen heeft en hoe mensen hier vervolgens mee omgaan. Hij doet onderzoek naar institutioneel racisme binnen de gemeente Utrecht. Eerder deed hij onderzoek naar discriminatie in de Haagse wijk Duindorp (in opdracht van de gemeente Den Haag) en moslimdiscriminatie in Utrecht (in opdracht van de gemeente Utrecht).

Op het terrein van armoede schreef Jurriaan recent over kansrijk armoedebeleid voor kinderen (in opdracht van het ministerie van SZW), de positie en ondersteuningsbehoeften van kwetsbare zelfstandigen en kleine ondernemers als gevolg van de coronacrisis (in opdracht van de gemeente Utrecht) en wat sociaal werkers en medewerkers van kinder- en peuteropvang kunnen betekenen in de aanpak van armoede in Noord-Nederland.

CONTACTGEGEVENS

www.bureauomlo.nl
06 20900172

KWALITEITEN

Jurriaan heeft een grote liefde voor het doen van onderzoek. Als kwalitatieve onderzoeker geniet en leert hij voortdurend van het voeren van diepte-interviews met diverse betrokkenen. Hij beschikt over een scherp analytisch vermogen en inlevingsvermogen. Mede door zijn grote betrokkenheid bij en nieuwsgierigheid naar mens en maatschappij doet hij voortdurend nieuwe, belangwekkende en praktisch toepasbare inzichten op. Jurriaan is zowel schriftelijk als verbaal sterk. Hij beschikt over een uitgebreid relevant netwerk.

OPLEIDING

 • Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
 • Politicologie, met specialisatie bestuur en beleid, Universiteit van Amsterdam

PORTFOLIO

 • Publicatie over werkzame elementen en effectieve interventies bij preventie van radicalisering (verschijnt in 2021, Ministerie van SZW)
 • Publicatie over institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht (verschijnt in 2021, Gemeente Utrecht)
 • Publicatie over de rolpatronen in gezinnen tijdens de coronacrisis (2021, Atria & Ministerie van OCW)
 • Publicatie over kansrijk armoedebeleid voor kinderen (2021, Ministerie van SZW)
 • Publicatie over kwetsbare zelfstandigen en kleine ondernemers als gevolg van de coronacrisis (2021, Gemeente Utrecht)
 • Publicatie over moslimdiscriminatie in Utrecht (2021, Gemeente Utrecht)
 • Boek over verschillende vormen van discriminatie, de impact hiervan en hoe mensen hier vervolgens mee omgaan (2020, Radar, Anti-discriminatievoorziening in Rotterdam)
 • Basisboek voor sociaal werkers in de eerste lijn over outreachend werken (2019, Hogeschool Utrecht en uitgever Coutino)
 • Publicatie over succesvolle basisscholen in kwetsbare Rotterdamse wijken (2019, Stichting de Verre Bergen)
 • Verkenning naar burgerparticipatie in onderzoek (2019, Movisie)
 • Handreiking inzet lokale sleutelfiguren in de aanpak van polarisatie en radicalisering (2018, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ESS)
 • Evaluatie training cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd (2018, Gemeente Rotterdam)
 • Onderzoek naar theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies (2018, Movisie)
 • Evaluatie actieplan zelfbeschikking (2016-2018, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Evaluatie ‘Training reageren op discrimineren’ (2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ESS)
 • Literatuuronderzoek naar wat werkt bij outreachend werken van wijkteams (2017, Movisie)
 • Literatuuronderzoek naar wat werkt bij de aanpak van armoede (2016, Movisie)
 • Tussenevaluatie Voormekaar, aanpak eenzaamheid (2016, Gemeente Rotterdam)
 • Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdbeleid (2015, Gemeente Rotterdam)
 • Copingstrategieën bij ervaringen van discriminatie. Een verkennende literatuurstudie (2014, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Boek ‘Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek voor het sociale domein’ (2013, Movisie)