PROFIEL

Maarten Davelaar werkt sinds 2015 als zelfstandig onderzoeker op het gebied van wonen en woonconcepten, dak- en thuisloosheid, participatie van kwetsbare burgers en de relatie tussen overheid en particuliere initiatieven en verbanden in de samenleving. Hij is mede-initiatiefnemer van de Leergang Gemengd Wonen. Ook is hij de drijvende kracht achter de participatieve PAja!-methode waarmee opvang-, zorg- en welzijnsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren aan de hand van verbeter-onderzoek uitgevoerd door cliënten/bewoners/burgers zelf.

CONTACTGEGEVENS

06 21576604

Maarten is tevens verbonden als senior-onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, lectoraat Wonen en Welzijn. Van 2001 tot 2014 was hij onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Eerder was hij lange tijd werkzaam voor de stichting Samen010 en de Pauluskerk in Rotterdam. Hier was hij verantwoordelijk voor vrijwilligersprojecten en belangenbehartiging rond mensen in de marge van de maatschappij en bevordering van sociale rechtvaardigheid. Daarnaast was hij (bestuurlijk) actief voor verschillende landelijke en lokale organisaties en netwerken.

KWALITEITEN

Maarten werkt in opdracht van en bij voorkeur ook in partnerschap met burger- en cliëntenplatforms, maatschappelijke organisaties, overheden en fondsen. Hij voert evaluaties en verkennend onderzoek uit en begeleidt participatief en lerend onderzoek binnen organisaties. Hij is een nauwgezet onderzoeker en een creatieve schrijver. Door zijn uitvoerige (praktijk)ervaring heeft hij een scherp oog voor de (uiteenlopende) belangen en perspectieven van gebruikers van voorzieningen, professionals en bestuurders.

OPLEIDING

Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen

PORTFOLIO

  • Ontwikkelaar/docent Leergang Gemengd Wonen voor medewerkers woningcorporaties, gemeenten, opvang- en zorgorganisaties en sociale ondernemers (2018-heden).

  • Trainer ervaringsdeskundig onderzoekers binnen meerjarig onderzoek maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Universiteit Utrecht (2018-2023).

  • National expert voor thematisch vergelijkend onderzoek van de European Observatory on Homelessness (2018-2022).

  • Projectleider Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, samenwerkingsverband met Hogeschool Utrecht, woningcorporatie Portaal en Utrechtse opvang- en zorgorganisaties (2016-2019).

  • Coördinator PAja! – methode voor participatieve keuringen en verbeteronderzoek in opvang, zorg en welzijn: projecten met ervaringsdeskundigen in de hoofdrol (2008-heden).

  • Onderzoek naar de maatschappelijke rol van levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties en verbanden, voor onder andere de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Europese Commissie (2007-heden).

  • Lokaal en landelijk onderzoek naar dak- en thuisloosheid en dagbestedings- en inloopvoorzieningen voor kwetsbare burgers (2003-heden).

  • Deelname aan Europese onderzoeksprojecten rond sociaal beleid, wijkaanpakken, de rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting en naar innovatieve projecten voor jongeren zonder werk en/of opleiding (2003 – 2016).