PROFIEL

Gedurende 25 jaar werkte hij als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Hij maakte 15 jaar deel uit van de redactie van Sociale Vraagstukken. Zijn proefschrift uit 2014, getiteld ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat’, handelt over geschiedenis en toekomst van de sociale beroepen. Hiervoor ontving hij de De la Courtprijs 2015 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Marcel is lid van de Raad van Toezicht van het Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort.

KWALITEITEN

Marcel heeft ruim dertig jaar ervaring met praktijkgericht onderzoek, variërend van evaluatieonderzoek en verkennend onderzoek tot innovatie- en beleidsonderzoek. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar de rol van sociale en publieke professionals bij maatschappelijke vraagstukken. Professionals spelen bij voorkeur een actieve rol bij zulk onderzoek, vanuit het idee om kennis en ideeën ‘van binnenuit’ en ‘van buitenaf’ zoveel mogelijk te benutten en op elkaar in te laten werken. In nauwe samenwerking met betrokkenen (via werkplaatsen of communities of practice) wordt kennis ontwikkeld, vergeleken en verrijkt. Marcel is ook een ervaren spreker en inleider op congressen en studiedagen en verzorgt met enige regelmaat masterclasses.

OPLEIDING

  • Promotie sociologie, Universiteit van Amsterdam
  • Doctoraalexamen andragologie, Universiteit van Amsterdam

PORTFOLIO

  • Onderzoek naar professionele besluitvorming in het sociale domein – Movisie, kennisinstituut
  • Conceptuele verkenning naar de collectieve functie van sociaal wijkteams en begeleiding en monitoring van enkele pilots – Gemeente Haarlem
  • Een toekomstagenda voor professionalisering sociaal werk – Movisie, kennisinstituut
  • Ontwikkelen landelijk deelprofiel Welzijn & samenleving voor brede bachelor Sociaal werk – Vereniging Hogescholen
  • Boek De brede basis van het sociaal werk – Grondslagen, methoden en praktijken – Uitgeverij Coutinho
  • Boek Basisboek sociaal werk – Activeren, ondersteunen en verbinden – Uitgeverij Boom
  • Gastcolleges voor masteropleidingen sociaal werk – Hogeschool van Amsterdam, HAN, NHL Stenden/Hanze Hogeschool
  • Marie Kamphuis Lezing 2017 – Dag van de sociaal werker, Zorg + Welzijn en Marie Kamphuis Stichting