PROFIEL

Saskia Welschen is socioloog en sinds 2012 werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Saskia heeft een sterke interesse in de thema’s identiteit, thuisgevoel, relaties tussen sociale groepen, sociale uitsluiting en kwetsbaarheid. Die thema’s lopen als een rode draad door haar onderzoeksprojecten.

Na haar promotieonderzoek in Zuid-Afrika (2012, cum laude) heeft zij haar focus verlegd naar de Nederlandse context, in het bijzonder de stedelijke omgeving. Sindsdien doet Saskia vooral onderzoek naar kwetsbaarheid en sociale uitsluiting in de stad. Wat is de positie van kwetsbare groepen in de snel veranderende ‘global city’? Hoe wonen zij, waarin participeren zij, welke ondersteuningsstructuren zijn voor hen belangrijk, en in hoeverre voelen zij zich thuis?

Voorbeelden van projecten waarin die vragen centraal stonden zijn een internationale studie naar ‘white working class communities’en onderzoek naar zelfredzaamheid onder kwetsbare ouderen in Amsterdam. Ook was Saskia betrokken bij verschillende onderzoeken op het terrein van radicalisering en contraterrorisme beleid. Naast haar werk als zelfstandig onderzoeker is Saskia senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, waar zij onderzoek doet naar sociaal werk en maatschappelijke vraagstukken in de stedelijke context.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoeksmethoden, in het bijzonder diepte-interviews en focusgroepen. Ze past dit toe in haar eigen onderzoek en geeft er ook les in. Saskia werkt regelmatig als docent sociologie en onderzoeksmethoden voor verschillende universiteiten.

CONTACTGEGEVENS

06-36099308

KWALITEITEN

Saskia is breed inzetbaar op thema’s binnen het sociaal domein, in het bijzonder grootstedelijke vraagstukken. Ze maakt zich complexe materie snel eigen. Daarnaast houdt Saskia van de uitdaging van kwalitatief veldwerk onder lastig bereikbare doelgroepen. Ze is bedreven in de analyse van ruwe, ongestructureerde data en het vertalen daarvan naar een relevant en helder onderzoeksrapport. Ook heeft Saskia ruime ervaring in het presenteren van onderzoek en het faciliteren van dialoogbijeenkomsten naar aanleiding van onderzoek. Dankzij haar werkervaring als beleidsadviseur kan zij gemakkelijk schakelen tussen de werelden van onderzoek en beleid.

OPLEIDING

2012 | Promotie in de Sociologie, cum laude

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Vrije Universiteit Amsterdam

2005 | Certificaat Mensenrechten en Grondrechten

  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam

2001 | Masteropleiding, Politicologie, cum laude

  • Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

PORTFOLIO

  • Paspoortmaatregel en Uitreisverbod: Mensenrechten in de Strijd tegen Terrorisme, Mandy van Rooij en Saskia Welschen, Amnesty International, september 2017
  • Bedreigde Identiteiten: de wisselwerking tussen anti-Islam bewegingen en de radicale Islam. Klandermans, B., Stekelenburg, J. van, Duijndam, C., Honari, A., Muis, J., Slootman, M., Welschen, S., Klein, O., Mahieu, G. Vrije Universiteit – Faculteit der Sociale Wetenschappen, WODC, september 2016.
  • Eenzaamheid onder Oudere Migranten: Literatuuronderzoek en Interviews. Fokkema, Welschen, Van Tilburg en Thomése, Ben Sajet centrum, januari 2016.
  • ‘Europe’s White Working Class Communities: Amsterdam’, Open Society Foundations, juli 2014.
  • Van Doorn, M., J.A. Prins, S. Welschen: ‘Protest, against whom?’ The role of collective meaning making in politicization’ in: The Future of Social Movement Research: Dynamics, Mechanisms, and Processes, Van Stekelenburg, Roggeband and Klandermans (ed) (Minnesota University Press 2012)