PROFIEL

Wenda Doff is een in Rotterdam geboren en getogen senior onderzoeker, adviseur en docent op het gebied van grootstedelijke vraagstukken en beleid. Ze wil weten hoe mensen de stad maken en andersom, hoe zij worden beïnvloed in hun dagelijks bestaan door die stad en de buurt waar ze wonen. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid verdiept ze zich in thema’s zoals buurtverandering, thuisgevoel, resilience/veerkracht en bewonersparticipatie. Ze werkt graag samen met kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en andere zelfstandige onderzoekers en voert daarnaast ook regelmatig op zelfstandige basis onderzoek uit.

Van 2001 tot 2015 werkte Wenda aan de universiteit, eerst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervolgens 10 jaar aan de TU Delft. In 2010 promoveerde zij op een onderzoek naar buurteffecten en buurtselectie. De verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft haar altijd geboeid en gemotiveerd: als onderzoeker wil zij door het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijk relevante kennisvragen. Omgekeerd biedt de praktijk van een gemeente of woningcorporatie een laboratorium waarin (beleids)theorieën kunnen worden onderzocht en getoetst.

KWALITEITEN

Analytisch scherp, enthousiast, betrokken, nieuwsgierig, creatief, kritisch, verbinder tussen wetenschap en praktijk en uitgebreid netwerk in beide werelden. Zowel thuis in cijferonderzoek als kwalitatief onderzoek.

OPLEIDING

 • PhD stadssociologie, Technische Universiteit Delft, Onderzoeksinstituut OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving.
 • Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisatie Grootstedelijke Vraagstukken & Beleid en Arbeid & Organisatie.

PORTFOLIO

Onderzoek en projecten

 • Evaluatie van het herhuisvestingsproces van twee Delftse sloop/nieuwbouwprojecten op basis van registratiedata (waar zijn huishoudens terecht gekomen?) en enquêtegegevens en interviews met oud-bewoners en medewerkers van de corporaties (hoe hebben zij het proces ervaren en hoe waarderen ze het resultaat?).
 • Ontwerpopgave Haagse Beemden: op basis van onderzoek hebben we voorstellen gedaan voor de inrichting van de openbare ruimte om een gezonde leefstijl te bevorderen (O-team, BZK).
 • Bewonersonderzoek t.b.v. de Omgevingsvisie Delft: door middel van een enquête, straatgesprekken en focusgroepen zijn vragen over 9 thema’s aan de inwoners van Delft voorgelegd om zo input te leveren voor de toekomstvisie van de stad (gemeente Delft)
 • Literatuurstudie sociale veerkracht: steden staan voor een aantal stevige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, economie en samenleven. ‘Resilience’ is het nieuwe zoemwoord en wordt toegepast in diverse disciplines. Wat is er vanuit de sociale wetenschappen bekend over het begrip veerkracht en welke factoren dragen bij aan ‘community resilience’? (Veldacademie)
 • Bewonersonderzoek voor het Gesprek met de Stad – toekomstverkenning Rotterdam: 9.000 Rotterdammers zijn benaderd door middel van een online enquête, straatgesprekken en focusgroepen om te praten over de toekomst van de stad op het gebied van duurzaamheid, wonen, werken enzovoorts (gemeente Rotterdam)
 • Literatuuronderzoek gentrificatie: het Rotterdamse woonbeleid is gericht op het binden van sterke schouders aan de stad. Wat stelt recent onderzoek over wat menging wel en niet vermag en hoe waarschijnlijk is het dat bepaalde effecten in de Rotterdamse context optreden? (Kenniswerkplaats Leefbare Wijken)
 • Onderzoek naar /evaluatie van het Experiment Bewonersbedrijven (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, TU Delft)
 • Onderzoek naar gevolgen van grootschalige herstructurering Hoogvliet voor sociale mobiliteit (Nicis Institute/VerDuS).
 • Onderzoek naar de toepassing van leefstijlen in de woonruimteverdeling (NICIS, Platform Corpovenista, gemeente Den Haag, gemeente Leeuwarden, gemeente Maastricht, gemeente Rotterdam, Vestia, ERA-Contour)
 • Onderzoek naar waterbedeffecten van herstructurering (NICIS, Platform Corpovenista, gemeente Breda, gemeente Den Haag, gemeente Ede, gemeente Rotterdam en gemeente Groningen)
 • Evaluatiestudies naar modellen van woonruimteverdeling (verschillende woningcorporaties en gemeenten)
 • Onderzoek naar woonkeuze, keuzebeperkingen en buurtbeleving van bewoners in concentratiegebieden (Corpovenista, Habiforum)
 • Onderzoek naar residentiële segregatie (Ministerie van VROM)

Onderwijs

 • Scriptiebegeleiding: begeleiding sociologiestudenten die verbonden zijn aan de scriptiewerkplaats van Veldacademie over community resilience (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Scriptiebegeleiding: begeleiding studenten van de master Health Economics, Policy & Law bij het project “Gezond in IJsselmonde” (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Scriptiebegeleiding: begeleiding studenten van de master sociologie “Actuele Sociale Vraagstukken”(Universiteit Utrecht)
 • Vakcoördinatie: opzet en coördinatie van het vak “Governing Healthy Cities” voor de master Health Economics, Policy & Law van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), over o.a. positieve gezondheid, (sociale) veerkracht en nieuwe vormen van governance (urban labs) (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Vakcoördinatie: opzet en coördinatie van het vak “De Verdeelde Stad”, onderdeel van de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid over stedelijke ongelijkheid, o.a. segregatie en armoede (Erasmus Universiteit Rotterdam)