PROFIEL

Wenda Doff is een in Rotterdam geboren en getogen senior onderzoeker, adviseur en docent op het gebied van grootstedelijke vraagstukken en beleid. Ze wil weten hoe mensen de stad maken en andersom, hoe zij worden beïnvloed in hun dagelijks bestaan door die stad en de buurt waar ze wonen. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid verdiept ze zich in thema’s zoals buurtverandering, thuisgevoel, resilience/veerkracht en bewonersparticipatie. Ze werkt graag samen met kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en andere zelfstandige onderzoekers en voert daarnaast ook regelmatig op zelfstandige basis onderzoek uit.

Van 2001 tot 2015 werkte Wenda aan de universiteit, eerst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervolgens 10 jaar aan de TU Delft. In 2010 promoveerde zij op een onderzoek naar buurteffecten en buurtselectie. De verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft haar altijd geboeid en gemotiveerd: als onderzoeker wil zij door het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijk relevante kennisvragen. Omgekeerd biedt de praktijk van een gemeente of woningcorporatie een laboratorium waarin (beleids)theorieën kunnen worden onderzocht en getoetst.

KWALITEITEN

Analytisch scherp, enthousiast, betrokken, nieuwsgierig, creatief, kritisch, verbinder tussen wetenschap en praktijk en uitgebreid netwerk in beide werelden. Zowel thuis in cijferonderzoek als kwalitatief onderzoek.

OPLEIDING

  • PhD stadssociologie, Technische Universiteit Delft, Onderzoeksinstituut OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving.
  • Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisatie Grootstedelijke Vraagstukken & Beleid en Arbeid & Organisatie.

PORTFOLIO

Een greep uit recente projecten van Wenda

Onderzoek naar ruimtegebruik en samenleven op Zuid (Rotterdam). Met behulp van narratieve kaarten (‘talking maps’) brengen we het gebruik en de betekenisgeving van de openbare ruimte in kaart, in relatie tot het samenleven van diverse sociale groepen in de stad.

Onderzoek naar het herhuisvestingproces van twee sloop-nieuwbouw projecten in Delft. (Lees het rapport hier).

Begeleiding onderzoek over sociale veerkracht door studenten sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Veerkracht in de contact van wijkontwikkeling en Kansen en obstakels voor veerkracht)

Bijdrage aan het advies voor de Haagse Beemden, Breda van het O-team (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In gesprek met de stad Delft (ten behoeve van de omgevingsvisie) & Rotterdam  

Literatuuronderzoek naar de invloed van sterke schouders (gentrificatie) voor de stad Rotterdam

 

Zie voor al haar publicaties https://wendadoff.nl/publicaties/