Rekenkameronderzoek Dordts beleid rond dak- en thuisloze jongeren

De Rekenkamercommissie Dordrecht heeft onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk beleid rond dak- en thuisloze jongeren, omdat er signalen waren van een stijging van aantallen dak – en thuisloze jongeren, terwijl er relatief weinig bekend was over deze doelgroep. Het onderzoek werd uitgevoerd door vier onderzoekers van het Onderzoekerscollectief. Op basis van een rapport van bevindingen werden door de rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd.

Het onderzoek laat zien dat Dordrecht met haar beleid rond dak- en thuisloze jongeren sinds 2020 flinke vooruitgang heeft geboekt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor verdere verbetering van het beleid en de uitvoering ervan. Zo wordt aanbevolen om een aparte, kleine crisisopvang te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren, die nu in een hotel of samen met volwassen daklozen worden opgevangen.

Daarnaast zou de centrale regie en monitoring van trajecten verbeterd moeten worden. Ook moeten er meer tussenplekken en alternatieve woonvormen komen, zoals kleine groepswoningen voor kwetsbare jongeren. Verder wordt aanbevolen om dak- en thuislozen een stem te geven bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bijna alle aanbevelingen worden in een bestuurlijke reactie van het College van B&W onderschreven.

Lees (Z)onderdak; onderzoek naar beleid van dak- en thuisloze jongeren

Het onderzoek is uitgevoerd door Alfons Fermin, Mirjan Oude Vrielink, Sylvana Robbers en Jurriaan Omlo van het Onderzoekerscollectief, met Maarten Davelaar (ook van het collectief) als adviseur.

Foto: Alfons Fermin